.
.

.

Var med om att skapa världens bästa Metsä

 

Metsäliitto Osuuskunta ägs av finska skogsägare. Andelslaget visar väg för skogsindustrins framtid. Vi bestämmer själv, vilken slags Metsä vi vill ha och behöver. I vår Metsä innehas högsta beslutanderätt av vanliga skogsägare, det vill säga ledamöter i andelslaget Metsäliitto Osuuskunta som väljs genom fullmäktigeval. Kandidera och delta i att bygga världens bästa skogsbolag för finska skogsägare!

Att vara ledamot i Metsäliitto Osuuskuntas fullmäktige är ett viktigt förtroendeuppdrag i Finlands skogsbransch. Som ägarmedlem kan du kandidera eller verka i en valmansförening och även själv rösta i valet. Fullmäktigevalet genomförs 1.2–30.6.2019.

 

 

 

 

Andelslaget Metsäliitto Osuuskunta är Metsä Groups moderbolag och har 104 000 skogsägare. Metsä Group är en finsk skogsindustrikoncern med internationell verksamhet. Metsä Group anskaffar majoriteten av sitt virke från ägarmedlemmar och ur denna nordliga råvara producerar bolaget högklassiga trävaror, cellulosa och sågvirke, samt kartong och matlagningspapper.

Metsä Groups ägarbakgrund och affärsverksamhetsstruktur skiljer Metsä Group från dess konkurrenter och stärker verksamheten på lång sikt. Genom andelslagets ägarmedlemmar har Metsä Group tillgång till en omfattande reserv av förstklassigt virke, vilket ger en stabil och långsiktig grund för att utveckla egen verksamhet och produktionsanläggningar.

Bli ägarmedlem »

Jag vill representera Metsä

Så här kandiderar du

Du kan kandidera mellan 1.2–28.2.2019. Attkandidera och bilda kandidatlistor sker enklast påplats vid den egna valkretsens valtillfälle. Centralakriterier för full fullmäktigeledamöter i Metsäliitto Osuuskunta är genuint intresse och vilja att utvecklaandelslaget och den finska skogsbranschen samtfrämja andelslagets intressen.

Metsäliitto Osuuskuntas fullmäktige använder sig avden högsta beslutanderätt som andelslagetsmedlemmar omfattas av. Till fullmäktiges uppgifterhör till exempel att fatta beslut om andelsränta ochatt fastställa bokslut samt att utse ledamöter ochrevisorer till andelslagets förvaltningsråd. Att varafullmäktigeledamot kan fungera som en utmärktsprångbräda till mer krävande uppdrag. Ett flertalstyrelse- och förvaltningsrådsmedlemmar har inlettsin karriär i fullmäktige. Blivande fullmäktige består av 52 ledamöter ur 15 valkretsar.

Du kandiderar i din egen valkrets, som primärtbestäms efter hemkommun. Du kan även rösta på enkandidat i den valkrets där din skog finns, om du harbytt din valkommun senast 31.12.2018.

Valmansföreningar gör kandidatlistor

Fullmäktigevalet är ett proportionellt val. För attställa upp som kandidat ska du vara uppställd på enkandidatlista i din egen valkrets. Kandidatlistanupprättas av en valmansförening som består av minstsex röstberättigade medlemmar från samma valkrets. Observera att du endast kan vara kandidat i envalmansförening och att du inte själv kan varamedlem i valmansföreningen i fråga.

I samband med fullmäktigevalet väljs ävenledamöter till distriktsrådet på basis av antaletpersonröster. Distriktsrådets uppgift är att verka somsammanbindande länk mellan ledamöter, virkesanskaffning och skogstjänster.

Om du vill kandidera men inte kan komma tillvaltillfället, kontakta kontaktpersonerna i inbjudan. Inbjudan skickades i samband med kontoutdraget i januari. Om du har tappat bort din inbjudan, kontaktavår kundtjänst på tfn 010 7770.* Kandidatlistornaska vara valnämnden tillhanda senast 28.2.2019 kl. 16. Observera tiden för postgången.

* Samtalspris 8,35 c/samtal + 16,69 c/min (moms 24 %) för inrikessamtal från fast telefon och mobiltelefon.

 

 

 

Läs mer

Du kan kandidera i fullmäktigevalet om du:

1

var ägarmedlem i Metsäliitto Osuuskunta 31.12.2018

2

inte tjänstgör vid Metsäliitto Osuuskunta

3

inte är ledamot i Metsäliitto Osuuskuntas förvaltningsråd eller styrelse. Endast en kandidat per medlemskap kan kandidera. En medlem kan befullmäktiga sin make att kandidera.

Läs mer

Ju bättre ledatillfällen,

desto starkare Metsä

 

Känner du en skogsägare som skulle passa som kandidat till att visa väg för finsk Metsä? Hjälp Metsä genom att dela denna video i sociala medier. Finlands skogsägare tackar dig. Dela här »

Tidsschema

31.12.2018

Om du är medlem i andelslaget vid årsslutet är du berättigad att rösta och kandidera i valet.

12.1.2019

Mandatfördelning baserad på medlemsantal publiceras.

21.1–15.2.2019

Valtillfällen på 59 orter.

Februari

Kandidatuppställning.

20.3–12.4.2019

Röstning per post eller via denna webbplats.

Maj

Röstningsresultatet offentliggörs under maj månad.

1.7.2019

Nya fullmäktiges och distriktsrådens mandatperiod börjar.

Välkommen på Valtillfälle

 

Som ägarmedlem i Metsäliitto Osuuskunta är du välkommen till valtillfälle i din valkrets. Vid valtillfället kan du bekanta dig med andra medlemmar i din valkrets, bilda en valmansförening, kandidera eller nominera andra till kandidater.

 

Läs mer

Valtillfällen

Ställ själv upp på valmansföreningens kandidatlista. Kom ihåg att du endast kan vara kandidat i en valmansförening och inte själv kan vara medlem i valmansföreningen i fråga. I samband med fullmäktigevalet väljs även ledamöter till distriktsrådet.

Vi anordnar 3–6 valtillfällen i alla 15 valdistrikt 22.1–15.2.2019. Ägarmedlemmar har fritt inträde till valtillfällen. Välj din egen valkrets och det tillfälle som passar dig bäst. Kontrollera din valkommun på baksidan av Metsä Groups Viesti-tidning från september eller december 2018, kontoutdraget från januari 2019 eller i Metsäverkko genom att logga in på Kunduppgifter (Asiakastiedot) i Metsäverkko.

Varmt välkommen!

 

Valtillfällets program

17:30
Kaffe
18:00
Tillfället öppnas, MLO styrelsens/förvaltningsrådets representant
18:15
Framtidsutsikter för Metsä Group och en översikt av virkeshandeln samt skogstjänsterna
18:45
Upprättande av skogsdeklaration i Metsäverkko.
19:30
Fullmäktigeval 2019
20:00
Kvällsmål och diskussion kring kvällens samtalsämnen
Läs mer

För finska skogsägare

 

Metsäliitto Osuuskuntas fullmäktige använder sig av den högsta beslutanderätt som andelslagets medlemmar omfattas av. Att vara fullmäktigeledamot kan fungera som en utmärkt språngbräda till mer krävande administrativa uppdrag. Fullmäktige fattar till exempel beslut om ränta på andelskapital, fastställer bokslut samt utser ledamöter och revisorer till andelslagets förvaltningsråd. Därtill beslutar fullmäktige i frågor gällande andelslaget Metsäliitto Osuuskunta, såsom om deras bestämmelser.

Blivanda fullmäktige består av 52 ledamöter ur 15 valkretsar. Varje valkrets är berättigad till en fullmäktigeplats per var 2 300:e medlem.

 

Läs mer »

 

 

 

Till medier

Ytterligare information om valet och intervjuförfrågningar:

Juha Jumppanen, Direktör för medlemstjänster, Metsä Group

tfn 050 384 4808

juha.jumppanen@metsagroup.com

 

Krista Kimmo, Kommunikationschef, Metsä Group

tfn 050 526 4911

krista.kimmo@metsagroup.com